БОРЬБА ТАЛТОСА В ВЕНГЕРСКИХ ДОКУМЕНТАХ

Авторы

Ключевые слова:

Талтос, бык, борьба, шаман, метаморфозы

Аннотация

Принятие облика животного, которое в тюркских традиционных верованиях и/или шаманизме называется метаморфозами, также является важным явлением в финско-угорском и евразийском шаманизме. Преображение, очень распространенный мотив, встречающийся во многих легендах и воспоминаниях о шаманизме. Эти явления содержат как национальные черты, так и общечеловеческие. Это явление, именуемое в тюркско-алтайском шаманизме как «дон дегиштирме» (метаморфоза), появилось и в традиционной религии венгров, веками живших вместе с тюрками. В этом исследовании будет проанализирован мотив борьбы Талтоса, который в основном встречается в виде быков или пламени, который появляется в судебных процессах над ведьмами и фольклорных записях, и будут представлены некоторые примеры из этих записей. Целью данного исследования является формирование точки соприкосновения для сравнения между венгерским Талтосом и евразийско-турецким шаманизмом.

Биография автора

Метехан АЙДЫН, Университет Анкара

докторант

Библиографические ссылки

Fodor I. Hungarian Cultural History: The Early Periods // A Cultural History of Hungary: From the Beginnings to the Eighteenth Century / ed. Kosa L. Budapest: Corvina Books, 1999. s. 9–42.

Hajdu P. Finno-Ugrian Languages and Peoples. London: Deutsch, 1975.

Kristó G. Magyarország története 895-1301. Budapest: Osiris Kiadó, 1998.

Molnár E. A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig. Budapest: Szikra Könyvkiadó, 1949.

Diószegi V. A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa // Népi kultúra – Népi társadalom. 1969. № 2–3.

Moravcsik G. Constantine Porphyrogenitus de Administrando Imperio. Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1967.

Györffy I. Nagykunsági krónika. Budapest: Turul, 1941.

Szűcs S. A régi Sárrét világa. Budapest: Fekete Sas Kiadó, 1992.

Arık D. Anadolu ve Çuvaş Türklerinde Kurtla İlgili İnanış ve Uygulamalar // İdil Ural Araştırmaları Dergisi. 2021. Vol. 3, № 2. s. 111–133.

Diószegi V. A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Budpest: Akadémiai Kiadó, 1998.

Pócs É. A magyar mitológia és Európa // Honfoglalás és Néprajz / ed. Kovács L., Paládı-Kovács A. Budapest: Balassi Kiadó, 1997. s. 309–322.

Szűcs S. Időért viaskodó táltosok // Ethnographia. 1951. Vol. 62. s. 403–409.

Hoppál M. Mítosz és emlékezet. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2014.

Diószegi V. A viaskodó táltosbika és a sámán állatalakú életlelke // Ethnographia. 1952. Vol. 63. s. 308–357.

Róheim G. A táltos // Magyar Nyelvőr. 1926. Vol. 55. s. 35–42, 70–77.

Pócs É. Magyar táltos és a honfoglalás kori samanizmus. Kérdések és feltevések // Ethnographia. 2017. Vol. 128. s. 1–46.

Szamota I., Zolnai G. Magyar oklevél-szótár. Budapest, 1902.

Pais D. A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.

The Illuminated Chronicle: Chronicle of the Deeds of the Hungarians from the Fourteenthcentury / ed. Bak J., Veszpémi L. Budapest; New York: CEU Press, 2018.

Haan L. Békés vármegye hajdana: Oklevéltári rész. Pest: Lauffer Vilmos Tulajdona, 1870. Vol. 2.

Balogh I. Egy bűbájos per 1715-ből // Néprajzi Közlemények. 1958. Vol. 1–2, № 3. s. 313–319.

Bessenyei J. A Magyarországi Boszorkányság Forrásai I. Budapest: Balassi Kiadó, 1997.

Komáromy A. Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1910.

Lehoczky T. Beregmegyei boszorkány-perek // Hazánk, Történelmi Közlöny. 1887. Vol. 7. s. 296–306.

Diószegi V. A pogány Magyarok Hitvilága. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967.

Luby M. Táltosokról és lidércekről (Babonás történetek I-V.) // Ethnographia. 1928. № 39. s. 117–119.

Bayat F. Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2019.

Direnkova N.P. Altay ve Teleüt Türklerinde Şamanizm / trans. Bağcı A. Ankara: Türk Kültür Araştırma Enstitüsü, 2014.

Lehoczky T. Beregvármegye monográfiája. Ungvár: Pollacsek Miksa, 1881. Vol. 2.

Luby M. Bábalelte babona. Budapest: Szerző Kıadása, 1936.

Kálmány L. Összeférhetetlen Tátosainkról // Ethnographia. 1917. s. 260–266.

Kodolányi J. A táltos a magyar néphagyományban // Ethnographia. 1945. Vol. 56. s. 31–37.

Solymossy S. A magyar ősi hitvilág. A táltos. // Magyarság Néprajza IV. A Magyarság szellemi néprajza / ed. Viski K. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1937. Vol. 4. s. 340–382.

Eliade M. Shamanism : archaic techniques of ecstasy. Princeton: Princeton University Press, 1974.

Karcsay G. Népismei Adalékok // Új Magyar Muzeum. 1851. Vol. 2. s. 495–503.

Ipolyi A. Magyar mythologia. Budapest: Zajti F., 1854.

Pócs É. Shamanism or Witchcraft? The Táltos Before the Tribunals // Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania / ed. Klaniczay G., Pócs É. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. s. 221–290.

Bodgál F. Egy miskolci “tátos” 1741-ben // Néprajzi Közlemények. 1960. Vol. 5, № 3–4.

Szűcs S. Táltosok és boszorkányok a Nagy-Sárréten // Ethnographia. 1936. Vol. 47. s. 39—48.

Szilágyi L. Hajdúnánási Népnyelvi Szövegek // A Magyar Népnyelv. 1941. № III. s. 353–357.

Ilona P.M. Sárrétudvari hiedelmek // Néprajzi Közlemények / ed. Takács L. 1967. Vol. 12, № 1–2. s. 23–225.

Ferenczi I. A táltos és a garabonciás képzete a jugoszláviai magyaroknál // Ethnographia. 1974. Vol. 85. s. 262–275.

Luby M. Babonás történetek // Ethnographia. 1927. № 38. S. 206–208.

Demény I.S. Bika képében viaskodó táltosok a régi Kínában // Honismeret. 1993. Vol. 21, № 4. S. 66–70.

Schram F. Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. Vol. 1.

Bayat F. Türk Şaman Metinleri Efsaneler ve Memoratlar. Ankara: Ötüken Neşriyat, 2019. 300 s.

Schram F. Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. Vol. 3.

Korda İ. Tájszók // Magyar Nyelvőr. 1886. № 15.

İnan A. Altay Şamanlığına Ait Materyaller // Makaleler ve İncelemeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2020. Vol. 1. S. 404–453.

Sagalayev A.M. et al. Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri / trans. Ergun M. Kömen Yayınları, 2013. Vol. 2 İnsan ve Toplum.

İnan A. Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl // Makaleler ve İncelemeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2020. Vol. 1. s. 458–461.

Загрузки

Опубликован

2022-12-28

Как цитировать

АЙДЫН M. . (2022). БОРЬБА ТАЛТОСА В ВЕНГЕРСКИХ ДОКУМЕНТАХ. Turkology, 112(4), 135–167. извлечено от https://journals.ayu.edu.kz/index.php/turkology/article/view/1763

Выпуск

Раздел

Статьи