НЕОБЫЧНЫЙ РОМАН В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: «ЧУВАШСКАЯ ДЕВУШКА ЭНИСЕ», КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Авторы

Ключевые слова:

Чуваши, этнография, Волго-Уральский регион, социальная трансформация, татарская литература

Аннотация

В основе деятельность Зарифа Бешири, работавшего с такими видными деятелями, как Галимджан Ибрагимов, лежит интеллектуальная основа укрепления связей между Казанской и Туркестанской областями. Его отличительная черта от татарской интеллигенции - интерес к чувашскому языку. Бешири написал первую в татарских изданиях этнографическую работу о другой тюркской общине, в значительной степени проживающих в христианизированном регионе, чувашах, в то время, когда еще только разгорались дискуссии о наименовании татарской идентичности и понятие национальности воспринималось как религиозное. Позже, используя тот же опыт, он опубликовал роман «Чуваш кызы Энисе», основанный на его собственной жизни и который является первым литературным произведением в татарской литературе, посвященным чувашам. Параллели между этими двумя произведениями показывают, что последнее можно рассматривать как этнографическую фантастику, хотя и является литературным произведением. В данном исследовании ставится задача проанализировать сведения и наблюдения о культуре, быте и социальной трансформации чувашей во второй половине 19 века и начале 20 века, которые автор не включил в свою первую работу, под названием «Чуваши», но имплицитно или эксплицитно отразил в своем романе «Чуваш кызы Энисе» в сравнении с другими источниками, относящимися к тому периоду. Видно, что роман предлагает автору более гибкие рамки этнографического вымысла.

Биография автора

Жемалеттин ЯВУЗ, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави

док.

Библиографические ссылки

Arık, D. (2012). Hıristiyanlaştırılan Türkler Çuvaşlar. Ankara: Berikan.

Bayram, B. (2017). N, İ. İlminskiy’e Yazılan Mektuplarda Çuvaş Kültürü ve Dili Üzerine Tespitler. İçinde B. Bayram (Ed.), Türk Bitig Türklük Bilimi Araştırmaları (ss. 1-14). İstanbul: Paradigma Akademi.

Bayram, B. (2018a). Çuvaş Türklerinin Folklorundan “Fakelore”una Tatar Algısının Değişim ve Dönüşümü. Türkbilig, (36), 81-102.

Bayram, B. (2018b). Zarif Beşirî ve Çuvaş Edebiyatı. Çanakkale: Paradigma Akademi.

Bayram, B. (2019). Zarif Beşirî’nin “Üzbek Edebiyatı” Adlı Eseri: Bakış Açısı-İçerik İncelemesi. Türkbilig, (38), 31-42.

Bayram, B. (2020). Zarif Beşirî’nin 1931 Tarihli “Uygur Edebiyatı” Adlı Eseri. Türkbilig, 20(40), 235-250.

Bayram, B. (2021). G.T. Timofeyev’in Notları Çerçevesinde 20.Yüzyıl Başında Orta İdil’de Çuvaşların Etnik-Kültürel İlişkileri. Bilig, (98), 1-23. https://doi.org/10.12995/bilig.9801

Bayram, B., & Falakhova, V. (2018). Tatarlar ve Çuvaşlar İçin Bir Ortak Ziyaret Yeri (Türk Padişahının Kızının Öldüğü Yer). İçinde N. Muradov & Y. Özkaya (Ed.), Türkiye İle Türk Dünyası Arasında Bir Köprü Yavuz Akpınar Armağanı (ss. 210-219). Ankara: Bengü.

Beşirî, Z. (1911). Çuvaşlar. Orenburg: Elektroparovaya Lito-tipografiya Tovarişçestva “Karimov, Husainov i Ko”.

Beşirî, Z. (2014a). Çuvaş Kızı Enise. İçinde R. Zaydulla (Ed.), Zarif Beşirî Saylanma Eserler (ss. 303-402). Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı.

Beşirî, Z. (2014b). Zamandaşlarım Bilen Oçraşular. İçinde R. Zaydulla (Ed.), Zarif Beşirî Saylanma Eserler (ss. 14-273). Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı.

Denisov, P. V. (1959). Religioznıye Verovaniya Çuvaş. Çeboksarı: Çuvaşskoye Knijnoye İzdatelstvo.

Devlet, N. (1999). Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Dmitriyev, V. D. (2004). Spiridon Mihaylov, Sobranie Soçineniy. Çeboksarı: Çuvaşskoe Knijnoe İzdatel’stvo.

Durmuş, O. (2009). Strahlenberg ve İlk Çuvaşça Kelime Listesi. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(5), 503-517.

Durmuş, O. (2014). 18. Yüzyıl Çuvaşçasının Söz Varlığı. Edirne: Paradigma Akademi.

Galimov, S. F. (2017). Literaturno-Hudojestvennoyei Publitsistiçeskoye Naslediye Zarifa Başiri. Kazan: Akademiya Nauk Respubliki Tatarstan İnstituta Yazıka, Literaturı i İskusstva im. G. İbragimova.

Güzel, S. (2015). Bir Batılının Gözünden 18. Yüzyılda Çuvaşlar: Johann Gottlieb Georgi ve Çuvaşlara İlişkin Kayıtları. Türkbilig, (29), 101-120.

Güzel, S. (2021). Çuvaşların Kökeni. İçinde S. Çirkin (Ed.), Kökler Yay Çeken Kavimlerin Şafağı Dil, Arkeoloji, Tarih, Antropoloji, ve Etnografya Işığında Altay Halklarının Kökeni: C. 1. Dil ve Edebiyat (ss. 247-286). İstanbul: Ötüken.

Mercani, Ş. (2008). Müstefâdü’l Ahbar Fi Ahvâl-i Kazan ve Bulgar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.

Mészáros, G. (2000). Sbornik Çuvaşskogo Folklora. Pamyatniki Staroy Çuvaşskoy Verı. Çeboksarı: Çuvaşskiy Gosudarstvennıy İnstitut Gumanitanıh Nauk.

Mojarovskiy, A. (1880). İzlojeniye hoda missionerskago dela po prosveşeniyu Kazanskih inorodtsev s 1552 po 1867 goda. İçinde A. N. Popov (Ed.), Çteniya v imperatorskom obşçestve istorii i drevnostey Rossiyskih pri Moskovskom universitete: C. Kniga pervaya (ss. 1-256). Moskva: Universitetskaya Tipografiya.

Mostafi̇n, R., & Davutov, R. (1997). Repressiya Kurbanı Tatar Yazarları (M. Öner, Çev.). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (3), 135-168.

Prokop’yev, K. P. (1903). Brak u Çuvaş. İzvestiya Obşçestva Arheologii, İstorii i Etnografii Pri İmperatorskom Kazanskom Universitete, XIX(1), 1-63.

Salmin, A. K. (2007). Sistema Religii Çuvaşey. Sankt Peterburg: Nauka.

Terent’eva, O. N. (2013). Çıvaş Halĭh Pultarulĭhi. Tavralĭh Halapisem. Şupaşkar: Çıvaş Kineke İzdatel’stvi.

Timofeyev, G. (2002). Tĭhĭr’yal (2. baskı). Çeboksarı: Çăvaş Kĕneke İzdatel’stvi.

Türkoğlu, İ. (2006). Müslüman Kongreleri. İçinde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (C. 32, ss. 96-98). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

Wiles, E. (2018). Three branches of literary anthropology: Sources, styles, subject matter. Ethnography, 21(2), 1-16.

Wulff, H. (2013). Ethnografiction and Reality in Contemporary Irish Literature. İçinde M. Cohen (Ed.), Novel Approaches to Anthropology. Contributions to Literary Anthropology (ss. 205-225). New York: Lexington Books.

Yavuz, C. (2021a). Bir Çuvaş Türküsü: Türk Karısı Ol Abla. İçinde B. Bayram, C. Yavuz, M. Yorulmaz Kahve, T. Bayındır, N. Junayeva, M. Moldasheva, & R. Yesbalayeva (Ed.), IX. Uluslararası Тürkoloji Kongresi Türk Kültür ve Medeniyetinin Sürekliliği Bildiri Kitabı (ss. 1027-1036). Türkistan: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.

Yavuz, C. (2021b). Çuvaş Mitleri ve Efsaneleri. Ankara: Bengü.

Yavuz, C. (2022). Çuvaş ve Tatar Mitolojisinde Kutsal Bir Dağ ve Efendileri: Valim Hoca’dan Aziz Valim’e. III. Uluslararası Serikbol Kondıbay ve Türk Mitolojisi Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 309-325. Çanakkale: Paradigma Akademi.

Yavuz, C. (2023). Zarif Beşirî ve Çuvaşlar. Bir Tatar Aydının Gözünden 20. Yüzyıl Başında Çuvaş Yaşayışı ve Kültürü. Çanakkale: Paradigma.

Загрузки

Опубликован

2023-03-30

Как цитировать

ЯВУЗ C. . (2023). НЕОБЫЧНЫЙ РОМАН В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: «ЧУВАШСКАЯ ДЕВУШКА ЭНИСЕ», КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА. Turkology, 113(1), 90–110. извлечено от https://journals.ayu.edu.kz/index.php/turkology/article/view/2175

Выпуск

Раздел

Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)